Facebook

Konuyu Oyla:
  • Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ağlayan bebeği sakinleştirmek için bunu yapın!

#1
Ağ­la­mak, be­bek­le­rin dün­ya ile kur­duk­la­rı ilk ile­ti­şim şek­li­dir. Be­be­ğin her ağ­la­ma­sı onun bir sı­kın­tı­sı ol­du­ğu­nu ifa­de et­me­di­ği gi­bi hiç ağ­la­ma­ma­sı da bir be­lir­ti ola­bi­lir. Sü­rek­li ağ­la­yan bir be­be­ği sa­kin­leş­tir­me­nin en öne­mli yo­lu ise onu dü­zen­li em­zir­mek­tir.

Ço­cuk Sağ­lı­ğı ve Has­ta­lık­la­rı Bö­lü­mü­’n­den Uz. Dr. Öz­len Ka­ya Çar­dak, an­ne ve ba­ba­la­ra öne­ri­ler­de bu­lun­du.
Be­bek­ler için ağ­la­mak gül­mek­ten ön­ce ge­lir. Ye­ni do­ğan bir be­bek her is­te­ği­ni ağ­la­ya­rak ifa­de ede­bi­lir. Be­be­ğin her ağ­la­ma­sı, mut­la­ka bir so­run ol­du­ğu an­la­mı­na gel­mez. Bu du­rum ai­le­yi te­dir­gin et­mek­le bir­lik­te tıb­bi açı­dan ba­kıl­dı­ğın­da ağ­la­ma­yan bir be­bek ile­ti­şim de kur­ma­yan bir be­bek an­la­mı­na ge­lir.
6 aya ka­dar an­ne sü­tü
Be­bek­le­rin 0-6 ay ara­sı sa­de­ce an­ne sü­tü ile bes­len­me­si uy­gun­dur. Bu dö­nem­de özel­lik­le ilk 3 ay­da her ağ­la­dı­ğın­da be­be­ğin em­zi­ril­me­si hem be­be­ği sa­kin­leş­ti­rir hem de an­ne sü­tü üre­ti­mi­ni ar­tı­rır.
An­ne sü­tü alan be­bek­ler­de bes­len­me­ye sa­at dü­zen­le­me­si ya­pıl­ma­sı, ilk 3 ay için uy­gun de­ğil­dir. Be­bek­ler ilk 3 ay za­ten an­ne­si ile ken­di­si­ni ay­nı can­lı ola­rak gö­rür, ya­ni fark­lı bir bi­rey ol­du­ğu­nun far­kın­da de­ğil­dir. Bes­len­me ih­ti­ya­cı ol­du­ğun­da da bu­nu ge­cik­tir­mek ya­ni her is­te­di­ğin­de be­be­ği em­zir­me­mek be­bek­te gü­ven sar­sı­cı bir et­ki ya­par.
Sa­kin ko­nu­şun
Do­ğum ön­ce­sin­de işit­me his­si olan be­bek­ler dün­ya­ya gel­dik­ten son­ra da her şe­yi çok net du­ya­bi­lir­ler. Ağ­la­yan bir be­bek­le mut­la­ka yu­mu­şak bir ton­da ko­nu­şul­ma­lı­dır. Da­ha ön­ce­den alı­şık ol­du­ğu için an­ne ve­ya ba­ba­sı­nın se­si, be­bek için sa­kin­leş­ti­ri­ci et­ki ya­par. Do­ğum ön­ce­si din­le­ti­len mü­zik­ler de do­ğum son­ra­sı be­bek­le­ri ra­hat­la­tır, ken­di­le­ri­ni gü­ven­de his­set­me­le­ri­ne yar­dım­cı olur. Te­le­viz­yon ve bil­gi­sa­yar ek­ran­la­rı ise be­bek­ler üze­ri­ne ne­ga­tif et­ki ya­par. Ko­nuş­ma ve dav­ra­nış üze­ri­ne de olum­suz et­ki­le­ri ol­du­ğu için 2 yaş so­nu­na ka­dar ço­cuk­la­rı te­le­viz­yon­dan uzak tut­mak ge­rek­mek­te­dir.
Uyut­ma po­zis­yo­nu
Ko­ku du­yu­su da ye­ni do­ğan be­bek­ler­de be­lir­gin­dir. Ağ­la­dı­ğın­da an­ne ku­ca­ğı­na alın­dı­ğın­da an­ne sü­tü ko­ku­su du­ya­cak ve aç ol­ma­sa bi­le ra­hat­la­ma his­se­de­cek­tir. Be­bek­ler kol ve ba­cak­la­rı ile bir ye­re te­mas et­tik­le­rin­de de sa­kin­le­şir.
An­ne kar­nın­da­ki­ne ben­zer bir ko­num­da ya­tı­rıl­ma­la­rı; ya­ni yüz üs­tü, ba­şı yan du­ra­cak ko­num­da kol ve ba­cak­lar göv­de­ye çe­kil­miş hal­de yat­ma­la­rı on­la­rı sa­kin­leş­ti­rir. Ama bu ya­tış şek­li ke­sin­lik­le ge­ce öne­ril­mez. “A­ni be­şik ölü­mü sen­dromu­”, yüz üs­tü ya­tan be­bek­ler­de da­ha sık ol­du­ğu için, sa­de­ce gün­düz an­ne­nin be­be­ği göz­lem­le­di­ği or­tam­da be­bek bu şe­kil­de ya­tı­rı­la­bi­lir.
Ku­ca­ğa alın
İlk 6 aya ka­dar be­bek­le­ri ağ­la­dık­la­rın­da ku­ca­ğa al­ma­ya çe­kin­mek doğ­ru de­ğil­dir. Be­bek ağ­la­ya­rak ile­ti­şim kur­mak is­te­mek­te­dir ve ku­ca­ğa al­mak ona gü­ven­de ol­du­ğu­nu his­set­ti­ren en fay­da­lı yol­dur.
Açık ha­va­da za­man ge­çir­mek, her yaş­ta­ki ço­cuk için ra­hat­la­tı­cı­dır. Be­bek kü­çük bi­le ol­sa, pre­ma­tü­re doğ­muş de­ğil­se ilk gün­den iti­ba­ren so­ka­ğa çı­ka­rı­la­bi­lir. Do­ğum­dan iti­ba­ren açık ha­va­ya da­ha çok çı­kar­tı­lan be­bek­ler­de has­ta­lık gö­rül­me ris­ki ev­den çık­ma­yan­la­ra gö­re da­ha az bu­lun­muş­tur.

Haber7
Cevapla


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
Notificati Test sınavları için 20 soruluk optik form Admin 0 2,234 03-22-2015, Saat:06:20 PM
Son Yorum: Admin
  Gazze İçin Facebook Yeter mi? oguz 0 971 08-27-2014, Saat:10:46 PM
Son Yorum: oguz
Lightbulb 2014 yılı için asgari ücret belli oldu Admin 0 971 11-03-2013, Saat:06:07 PM
Son Yorum: AdminKonu Açıklaması

Şu anda Ağlayan bebeği sakinleştirmek için bunu yapın! dosyasını inceliyorsunuz. Ağlayan bebeği sakinleştirmek için bunu yapın! dokümanını sitemizden ücretsiz ve üye olmadan indirebilirsiniz. Ağlayan bebeği sakinleştirmek için bunu yapın! dokümanı 11-03-2013, Saat:06:07 PM tarihinde sitemize eklenmiştir. Ağlayan bebeği sakinleştirmek için bunu yapın! dosyası sitemize gönderilmiş ve site yöneticileri tarafından egitimdeposu.net sitemize eklenmiştir. Gönderen kısmı belirtilmemiş dosyalar sitemizde alıntıdır. Ağlayan bebeği sakinleştirmek için bunu yapın! dokümanı her sene güncellenecektir. Ağlayan bebeği sakinleştirmek için bunu yapın! indir, Ağlayan bebeği sakinleştirmek için bunu yapın! yükle, Ağlayan bebeği sakinleştirmek için bunu yapın! örneğiHızlı Menü:


Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi
Yukarı Git
İletişim | Eğitim Deposu | | Arşiv | RSS Beslemesi